PAI S.A.
PAI S.A.
PAI S.A.
Reklama
GRUPA MINI TELECOM
PAI S.A.
Home FAQ Informacja i Oświadczenie Zarządu PAI S.A.
         Czwartek, 19 października 2017 r. Imieniny:
 
 
Informacja i Oświadczenie Zarządu PAI S.A. Drukuj Email
wtorek, 19 września 2006 14:29

Zarząd Powszechnej Agencji Internet PAI S.A. informuje, iż Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał do rejestru klauzul zastrzeżonych poniżej podane zapisy w umowach z klientami. W związku z powyższym Zarząd PAI S.A. podjął uchwałę, w której oświadczył, iż poniższe   zapisy w umowach  z klientami nie obowiązują klientów

 

Oświadczenie

 Stosownie do dokonanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisów do rejestru klauzul zastrzeżonych Zarząd PAI S.A. oświadcza, iż  poniższe klauzule zawarte w umowach z klientami nie obowiązują klientów.

  • Sądem do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla miejsca siedziby dostawcy.

  • W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez każdą ze stron biorca sygnału zapłaci dostawcy sygnału karę umowną w kwocie równej sumie opłat abonamentowych za miesiące pozostałe do końca powyższego 12-miesięcznego okresu.

  • W przypadku niedostarczenia przez dostawcę sygnału do przyłącza o którym mowa w pkt1, przez okres dłuższy niż 3 dni, biorcy sygnału przysługiwać będzie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia opłaty abonamentowej.

  • Dostawca sygnału nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez biorcę sygnału, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług PAI S.A., włącznie z utratą zysków z działalności przedsiębiorstwa, przerwy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, utratą informacji gospodarczej lub innych strat pieniężnych, nawet jeśli dostawca sygnału został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód.Klienci którzy posiadają umowy z powyższymi klauzulami mogą podpisać nową umowę, z której wycofano powyższe zapisy.

W nowym Regulaminie Świadczenia Usług Internetowych zastąpiono je poniższymi sformułowaniami.

  • Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów pomiędzy PAI a Klientem będzie właściwy sąd powszechny, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku sporu pomiędzy Klientem będącym konsumentem a PAI rozwiązanie sporu może nastąpić również w  drodze mediacji lub poddania go pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. 

  • W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu czasu, na jaki Umowa została zawarta z przyczyn określonych w punkcie 6.3. powyżej w związku z nie ponoszeniem przez klienta pełnych kosztów wykonania podłączenia, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz PAI odszkodowania w wysokości 1200 zł płatnego w ciągu 14 dni od daty rozwiązania umowy a także w przypadku zaistnienia zwłoki w zapłacie zobowiązany jest do poniesienia kosztów windykacji należności. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnego oświadczenia woli pod rygorem nieważności.

                                                                                                        

Z poważeniam  Zarząd PAI S.A.

Poprawiony: czwartek, 19 października 2006 12:16
 
 
  PAI S.A.   
PAI S.A. PAI S.A.
PAI S.A. PAI S.A.
PAI S.A.